Wzorce
ludzkiej
świadomości

W zależności od poziomu świadomości jaki reprezentujemy – mamy tendencję do określonych zachowań, w tym określonego sposobu komunikowania się z innymi. 

Pięć podstawowych sposobów organizowania się ludzi, które wyłaniały się po sobie w miarę rozwoju społecznej świadomości i których wzorce do dziś spotykamy w relacjach międzyludzkich, to: impulsywna czerwień, konformistyczny bursztyn, oranż osiągnięć, pluralistyczna zieleń, ewolucyjny turkus.

Wzorce ludzkiej świadomości

W zależności od poziomu świadomości jaki reprezentujemy – mamy tendencję do określonych zachowań, w tym określonego sposobu komunikowania się z innymi. 

Pięć podstawowych sposobów organizowania się ludzi, które wyłaniały się po sobie w miarę rozwoju społecznej świadomości i których wzorce do dziś spotykamy w relacjach międzyludzkich, to: impulsywna czerwień, konformistyczny bursztyn, oranż osiągnięć, pluralistyczna zieleń, ewolucyjny turkus.

CZERWONY

to system oparty na władzy spoczywającej w rękach jednej osoby, zarządzaniu poprzez stosowanie przemocy (w dzisiejszych czasach charakterystyczna dla działalności mafii i gangów ulicznych, w rodzinach, gdzie występuje przemoc psychiczna). Wyznacznikiem czerwonego systemu jest niekontrolowane działanie pod wpływem impulsów emocjonalnych, stąd określenie „impulsywna czerwień”.

BURSZTYNOWY

to system oparty na nastawieniu na trzymanie się tradycji, odgórnym dowodzeniu, hierarchicznym zarządzaniu i kontroli (jest dominującym sposobem zarządzania w organizacjach rządowych, wojsku, szkolnictwie i instytucjach kościelnych a także w rodzinach opartych na wzorcu funkcjonowania opartym na religii i czarno – białej moralności). System bursztynowy opiera się na dążeniu do tego, by ludzie podporządkowali się  odgórnie narzuconym normom, wartościom i poglądom w sposób bezkrytyczny. W tym systemie dobrze się mają ci, którzy są w stanie podporządkować się narzuconym normom. Stąd przydomek „konformistyczny” bursztyn.

POMARAŃCZOWY

to system w którym ceni się innowacyjność, merytoryczność, konkurencyjność oraz nastawienie na cele i zysk. Z takim podejściem dziś najczęściej spotykamy się w instytucjach społecznych, korporacjach i bankowości oraz w rodzinach, gdzie inwestuje się dużo czasu i pieniędzy w zajęcia rozwojowe – szczególnie dla dzieci. Bycie skutecznym w działaniu przy podejmowaniu decyzji jest bardziej cenione niż religijna moralność. Liczy się projektowanie i osiąganie celów, a zarządzanie polega raczej na motywowaniu do realizowania celów niż na karaniu za błędy. Osiągnięcia są zdecydowanie ważniejsze niż porażki, z tego powodu ten system określony został jako „oranż osiągnięć”.

ZIELONY

to system, w którym hierarchia jest spłaszczona, głos każdego z członków zespołu ma znaczenie, a lider jest kimś w rodzaju nauczyciela, nie zarządcy. Charakterystyczną cechą tego systemu jest uznanie w równym stopniu potrzeb wszystkich członków wspólnoty. Z takim podejściem spotykamy się przede wszystkim w organizacjach non profit, wśród pracowników socjalnych i aktywistów wspólnot oraz w rodzinach, gdzie panują partnerskie relacje. Określenie „pluralistyczna zieleń” wskazuje na wartości cenione w tym systemie.

TURKUS

to najmłodszy z systemów towarzyszących rozwojowi społecznemu ludzi. Opiera się na samozarządzaniu, brak w nim zarządzania odgórnego, wszyscy członkowie wspólnoty są włączani w podejmowanie strategicznych decyzji. Ewolucyjne podejście przejawia się w dążeniu do pełni, wnoszeniu do pracy wszystkiego, czym jesteśmy jako jednostka, w dążeniu do wspólnego kreowanie bezpiecznego i otwartego środowiska pracy lub rodziny. Z turkusowym systemem relacji spotykamy się w nielicznych na razie firmach oraz w rodzinach, w których rodzice rezygnują z podejścia opartego na władzy rodzicielskiej na rzecz podejścia opartego na wspieraniu dzieci w rozwoju.

Ze względu na stałe nastawienie na elastyczność i rozwój system turkusowy określany jest jako „ewolucyjny”.

Kolory
komunikacji

Każdy z systemów świadomości charakteryzuje się określonym stylem komunikacji – od najbardziej przemocowego na poziomie czerwonym, do najbardziej empatycznego na poziomie turkusowym.

Styl komunikacji to wyznacznik, na podstawie którego jesteśmy w stanie szybko rozpoznać, z jakim „kolorem” relacji mamy do czynienia.

Kolory
komunikacji

Każdy z systemów świadomości charakteryzuje się określonym stylem komunikacji – od najbardziej przemocowego na poziomie czerwonym, do najbardziej empatycznego na poziomie turkusowym.

Styl komunikacji to wyznacznik, na podstawie którego jesteśmy w stanie szybko rozpoznać, z jakim „kolorem” relacji mamy do czynienia.

Charakterystyczne w komunikacji typowo „czerwonej” jest stosowanie jawnej agresji werbalnej (obelgi, groźby, pogarda słowna). 

W przypadku komunikacji poziomu bursztynowego często spotykamy się z manipulacją słowną, która zastąpiła agresję. Typowe jest tu wzbudzanie strachu, wstydu lub poczucia winy u odbiorcy po to, by był skłonny zrobić to, czego mówiący od niego oczekuje. 

Poziom pomarańczowy jest przełomem w stylu porozumiewania się. Pojawia się asertywność jako skutek uwolnienia się od nadmiernej emocjonalności typowej dla dwóch poprzednich poziomów i możliwość bardziej racjonalnego podejścia. Prawidłowy komunikat asertywny zaprasza do rozmowy w stylu bodziec – refleksja – reakcja. Konflikty na tym poziomie rozwiązuje się poprzez odnosi się do faktów, zasad, ustaleń i szukanie opartego na nich wspólnego rozwiązania. Umiejętność zachowania zdrowej równowagi pomiędzy zbytnim uleganiem emocjom, a kompletnym ich nieuwzględnianiem jest kluczem do porozumiewania się w sposób rzeczowy i asertywny. 

Kolejne dwa poziomy świadomości – zielonyturkusowy opierają się na uznaniu ważności i uwzględnieniu potrzeb wszystkich rozmówców oraz na takim stylu rozwiązywania konfliktów, że wspólnie poszukuje się rozwiązania akceptowalnego dla wszystkich . Taki styl komunikacji to komunikacja empatyczna (jej przykładem jest metoda Marshalla Rosenberga Nonviolent Communication – porozumienie bez przemocy). Mówi się, że taki sposób porozumiewania się to prawdziwe mistrzostwo komunikacyjne, szczególnie kiedy udaje się je utrzymać także w trudnych sytuacjach. Bycie dżentelmenem lub damą, kiedy sprawy układają się nie po naszej myśli, to szlachetne wyzwanie, które każdy z nas może podjąć indywidualnie, bo nie da się go nikomu narzucić siłą.